STATUT TURISTIČNEGA DRUŠTVA VINSKA GORA

Na osnovi 1. in 4. člena Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2, Uradni list RS 64/2011) je Občni zbor Turističnega društva Vinska Gora dne 19. 3. 2022, sprejel spremembe in dopolnitve STATUTA. Končno besedilo se glasi:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Turistično društvo Vinska Gora je prostovoljno in samostojno združevanje fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah v skladu z določbami Zakona o društvih.

 1. člen

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati morajo odločitve in sklepe organov društva.

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Sedež društva je v kraju Vinska Gora, z naslovom, Vinska Gora 31 b, 3320 Velenje.

 1. člen

Turistično društvo ima svoj zaščitni znak in žig.

Žig društva je ovalne oblike, velik je 3,8 x 2,5 cm. V sredini je znak, pod njim je napis
TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA in pod ovalno črto je naslov društva.

Znak simbolizira vzpetine, gozdove, grozd in list vinske trte, cerkev na pečini, ime in naslov društva.

 1. člen
  Turistično društvo se lahko povezuje v občinsko, medobčinsko regijsko turistično zvezo ter v Turistično zvezo Slovenije, kot tudi v druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju turizma.
 1. člen

Delo društva in njegovih organov je javno, kar je zagotovljeno:
– s tem, da so seje organov društva odprte,
– da so na seje društvenih organov vabljeni novinarji,
– z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc,
– s pošiljanjem vabil članom društva,
– da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij, je odgovoren predsednik društva.

 II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 1. člen
  Temeljni nepridobitni nameni in cilji društva so:

– koordinira dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju,

– sodeluje s sosednjimi turističnimi društvi in zvezami

– sodeluje pri turistični vzgoji in izobraževanju mladih,

– organizira in sodeluje pri turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditvah in manifestacijah,

– organizira mednarodni otroški festival Zlati glas škrata Bisera

– usmerja, organizira in vodi akcije tekmovanj krajanov v urejenosti kmetij, zunanjosti bivalnih okolij in stanovanjskih enot,
– daje pobude za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij,
– vzpodbuja usklajeno izdajanje vzgojne, strokovne, turistične in ostale literature ter edicij turistično propagandnega značaja,
– opravlja javna pooblastila in koncesije s področja turizma,
– skrbi za varstvo okolja,  varovanje naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev,
– daje pobude in sodeluje pri obnovi in ohranjanju naravne in kulturne dediščine,
– zbira ljudsko blago,  ljudske pesmi domačega kraja in bližnjega okolja, jih opeva in predstavlja na javnih prireditvah,

– organizira strokovna srečanja in ekskurzije za izboljšanje turistične ponudbe doma,
– sodeluje na sejmih, ki jih organizirajo zveze ali društva in je tudi samo organizator sejmov v kraju.

8. člen

Društvo opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, kot je razvidno iz statuta.

Pridobitne dejavnosti društva so v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti:

– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

– I 56.104   Priprava hitro pripravljenih jedi na stojnicah

– J 58.110    Izdajanje knjig, zemljevidov, prospektov

– J 58.190   Drugo založništvo

– N 79.120 Dejavnosti organizatorjev potovanj

– N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

– N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

– N 82.300 Organizacija razstav, sejmov in srečanj

– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

– R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

– S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora uporabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne   dejavnosti, določenih v tem aktu.

III.          ČLANSTVO

 1. člen

Član turističnega društva je občan, ki podpiše pristopno izjavo, sprejme pravila statuta in plača članarino.
Član društva lahko postane tudi tuja fizična oseba.

 1. člen

Mladoletniki do dopolnjenega 15. leta starosti so tudi lahko člani društva z enakimi pravicami, kot ostali člani, le da ne morejo biti voljeni v organe društva in ne morejo prevzemati nikakršnih materialnih obveznosti. Mladoletni člani so lahko v okviru društva organizirani v mladinski sekciji s turističnem podmladkom.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Mladinska sekcija s turističnim podmladkom, v katerega so vključeni otroci in mladi, vse do 29. leta starosti, deluje pod mentorstvom mladinske sekcije Turističnega društva Vinska Gora.

Društvo ima redne in častne člane.

 1. člen

Naziv častnega člana društva lahko dobi član ali nečlan, ki je s svojim delovanjem veliko pripomogel k razvoju društva.

Naziv »častni član« podeljuje občni zbor na predlog članov ali organov društva.

 1. člen

Pravice članov društva so:
– da volijo in so voljeni v organe društva,
– da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
– da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,

– da od organov društva dobijo pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem nalog društva.

 1. člen

Dolžnosti članov društva so:
– da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov,
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
– da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določa občni zbor društva,
– da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
– da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
– da varujejo ugled društva.

14. člen

Članstvo v društvu preneha:
– z izstopom,
– s črtanjem
– z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinskega razsodišča,
– s smrtjo.

 1. člen

Društvo ima lahko sponzorje in donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Sponzorji ali donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na občnem zboru, nimajo pa pravice odločanja.

 1. člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnosti, ki jih član društva pokaže pri svojem delu, mu lahko upravni odbor društva prizna ustrezno nagrado.

 1. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda organom društva pisno izjavo o izstopu.

18. člen

Člana društva črta iz seznama članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

19. člen

Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v 12. in 13. členu tega statuta, če zavestno ravna proti interesom društva ali če je pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja.

20. člen

O izključitvi iz članstva društva sklepa disciplinsko razsodišče, ki pisno obvesti člana o izključitvi. Obvestilo mora biti obrazloženo. Zoper sklep disciplinske komisije je možna pritožba na občni zbor društva kot drugostopenjski organ.

IV. ORGANI DRUŠTVA

 1. člen

Organi društva so:

– Občni zbor društva

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

– Disciplinsko razsodišče

Občni zbor

 1. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli njegove druge organe. Sestavljajo ga vsi člani društva. Sejo občnega zbora začne predsednik, v potrditev predlaga delovna telesa in po potrditvi vodenje nadaljuje delovni predsednik zbora.

 1. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor vsako leto.

Občni zbor se lahko izvede tudi dopisno ali na daljavo preko spletnih aplikacij.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo prejeti vsi člani društva najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja občnega zbora, po navadni pošti. Vabilo se lahko tudi pošlje tudi v elektronski obliki. Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Za sprejem posameznega sklepa zbora zadostuje večina vseh navzočih članov društva.

Občni zbor začne predsednik društva oziroma predlagatelj in  predlaga delovna telesa ter zapisnikarja:
– delovnega predsednika občnega zbora,

– 2 člana,

– zapisnikarja

– 2 overitelja zapisnika,

–  2 člana za verifikacijsko komisijo

Izredni občni zbor društva se skliče, kadar to zahteva delovanje društva in sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican. Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora društva, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 45 dni po dani zahtevi. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v določenem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.

Naloge občnega zbora so:
– sklepa o dnevnem redu skupščine,
– sprejema, dopolnjuje in spreminja statut društva in njegove druge akte,
– sprejema poročila posameznih organov društva,
– sprejema program dela društva,
– sprejema finančni plan in zaključni račun,
– kupuje in prodaja nepremičnine in premičnine večje vrednosti,
– voli in razrešuje predsednika društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora,
– voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinskega razsodišča,
– razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora, disciplinskega razsodišča,
– voli predstavnike društva za razna področna združenja in zveze,
– odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in disciplinskega razsodišča,
– odloča o izključitvi člana iz društva,
– odloča o vključevanju društva v zvezo društev in druge organizacije,
– odloča o vseh drugih zadevah po predlogu upravnega odbora in nadzornega odbora ter navzočih članov. O slednjem po tem, ko dobi mnenje upravnega odbora, sklepa o prenehanju društva.

Upravni odbor

25. člen
Upravni odbor društva je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sprejetih sklepih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, 13 članov, izvoljen je za 4 leta. Člani upravnega odbora izmed sebe izberejo podpredsednika, tajnika in blagajnika. Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa 4 krat letno.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

 1. člen

Naloge upravnega odbora so:
– sklicuje občni zbor društva in zanj pripravi poročila,
– skrbi za izvrševanje programa društva,
– pripravlja predloge aktov društva,
– pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
– skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
– upravlja s premoženjem društva,
– kupuje in prodaja nepremičnine in premičnine manjše vrednosti,
– ustanavlja stalne ali začasne sekcije in druga delovna telesa,
– imenuje tajnika društva,
– imenuje člana upravnega odbora, ki v odsotnosti nadomešča predsednika,
– odloča o opravljanju pridobitne dejavnosti društva,
– odloča o vseh drugih društvenih zadevah v okviru določil teh pravil.

Sekcije se lahko ustanovijo na pobudo posameznega člana in na posameznem področju. Sekcije so metoda dela društva. Organizirane so po interesnem principu. Niso pravne osebe in morajo delati po statutu društva. Za svoje delo so odgovorne upravnemu odboru.

27. člen
Upravni odbor veljavno sklepa, če so na sejo vabljeni vsi člani UO in je prisotna najmanj polovica članov.
Sklepi so potrjeni z navadno večino. UO sklicuje predsednik UO. Na zahtevo najmanj 1/5 članov je predsednik dolžan sklicati UO v roku 8 dni po prejemu zahtevka za sklic.
O sklepih UO se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik društva. Zapisnik je potrebno predložiti v potrditev na prvi naslednji seji UO.

Predsednik društva

28. člen
Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo. Voli ga občni zbor za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Po funkciji predseduje tudi UO društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in UO društva.

V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik društva. Predsednik je odgovoren za delovanje društva po tem statutu in pravnem redu v Republiki Sloveniji.

Predsednik zastopa društvo v vseh institucijah in zvezah, kjer je društvo zaradi svojih interesov vključeno.
Opravlja naloge društva, ki mu jih na osnovi teh pravil poveri občni zbor. Kot predsednik UO sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo. Do izvolitve delovnih teles občnega zbora vodi tudi le tega. Predlaga tajnika. Po potrebi lahko UO predlaga tudi posebne strokovne službe za pomoč pri izvedbi določenih nalog.

Tajnik društva

 1. člen

Tajnik društva opravlja strokovno, tehnično in administrativno delo ter koordinira med organi društva. Izvolijo ga člani UO za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in UO društva. V primeru odsotnosti predsednika in podpredsednika ju nadomešča v predsedniških funkcijah.

Blagajnik društva

 1. člen

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo o finančno-materialnem poslovanju v Republiki Sloveniji. Volijo ga člani UO za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Blagajnik je pooblaščen za podpisovanje računov. Podpisniki računov so lahko tudi predsednik, podpredsednik in tajnik, ki so v tem primeru odgovorne osebe.

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo in poslovanje društva. Za svoje delo je odgovoren UO in občnemu zboru društva.

Nadzorni odbor

 1. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani društva z mandatom 4 leta in možnostjo ponovne izvolitve na občnem zboru. Izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni odbor nadzira finančno-materialno poslovanje z uporabo ustreznih revizijskih oziroma računovodskih standardov.

Nadzorni odbor je sklepčen le v primeru prisotnosti vseh treh izvoljenih članov. Sklepe sprejema z večino glasov. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru društva.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževanja na njihovih sejah, vendar so brez pravice odločanja. Če med mandatno dobo ugotovi nepravilnosti, lahko nadzorni odbor zahteva sklic seje upravnega odbora ali sklic izrednega občnega zbora. Tak predlog mora biti obrazložen in mora vsebovati tudi predlog dnevnega reda seje. Nadzorni odbor posluje na sejah in o svojih ugotovitvah in sklepih vodi zapisnik, katerega predloži v vednost upravnemu odboru društva.

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora, nadzira materialno, finančno in izvršno administrativno poslovanje društva. Pregled poslovanja lahko opravi vsak čas, obvezno pa ga mora opraviti enkrat letno ob zaključnem računu in o tem poročati občnemu zboru.

Letno poročilo sprejme občni zbor društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06)

Disciplinsko razsodišče

 1. člen

Disciplinsko razsodišče odloča o vseh sporih, ki nastajajo zaradi odnosov v društvu in med posameznimi člani društva.

Disciplinsko razsodišče sestavljajo 3 člani društva, izvoljeni na občnem zboru društva za dobo 4 let. Izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinsko razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Za svoje delo je disciplinsko razsodišče odgovorno občnemu zboru društva. Disciplinsko razsodišče je sklepčno, če so prisotni vsi člani in sprejema veljavne sklepe z večino glasov prisotnih.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinsko razsodišče, so naslednje:
– kršitve določb statuta,
– nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
– neizvrševanje sklepov organov društva,
– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Razsodišče izreka naslednje ukrepe:
– opomin,
– opomin pred izključitvijo,
– izključitev.

Zoper sklep razsodišča se lahko stranka v sporu pritoži na občni zbor društva. Sklep zbora društva je dokončen.

Mladinska sekcija s podmladkom

 1. člen

Mladinska Sekcija deluje v okviru društva samostojno.

Turistični podmladek, v katerega so vključeni otroci in mladi, vse do 29. leta starosti, deluje pod mentorstvom mladinske sekcije Turističnega društva Vinska Gora.

Mladinska sekcija ima svoj plan dela. Predsednik ali vodja mladinske sekcije je avtomatsko član upravnega odbora društva.

O svojem delu poroča upravnemu odboru in Občnemu zboru društva.

V. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE

34. člen

Prihodki društva so:
– članarina
– dotacije in sponzorstva fizičnih in pravnih oseb
– dohodki iz naslova dejavnosti društva
– sredstva, pridobljena iz občinskih in drugih javnih institucij
– sredstva iz proračuna MO Velenje
– darila
– prihodki osnovne dejavnosti društva
– dohodek od izdanih pisnih materialov
– drugi prihodki

Višino članarine določa Občni zbor društva na predlog organov društva. Člani upravnega odbora posredujejo vabilo na občni zbor in s tem člani plačajo članarino, ki je določena na občnem zboru preteklo leto za tekoče leto. Članarina se lahko poravna tudi na dan zasedanja Občnega zbora članov ali na TRR društva,  z namenom Članarina TD Vinska Gora,  SI56 6100 0000 9459 496, odprt pri Delavski hranilnici, d. d. Ljubljana, Poslovalnica Velenje, Šaleška cesta 20, 3320 Velenje

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za nepridobitne dejavnosti, za katere je registrirano. Vsaka oblika delitve premoženja med člani je nična.

 1. člen

Materialno-finančno poslovanje društva mora biti urejeno v skladu z  računovodskimi standardi, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

 1. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa, odprtega pri banki.
Finančno poslovanje vodi blagajnik po pravilniku o materialno finančnem poslovanju.

 1. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik, v odsotnosti lahko tudi podpredsednik in tajnik.

Izdatke, ki so potrebni za poslovanje društva, se planira v planu prihodkov in stroškov društva.
Dohodki in izdatki društva se za vsako leto določijo s finančnim načrtom društva.

38. člen

Premoženje društva tvorijo premičnine in nepremičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so kot taka zapisana v ustreznih javnih listinah in društveni inventurni knjigi.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

 1. člen

Društvo preneha z delovanjem:

– s sklepom občnega zbora društva z dvotretjinsko večino navzočih glasovalcev,
– s pripojitvijo k drugemu društvu
– s spojitvijo z drugimi društvi,
– s stečajem
– z odločbo pristojnega državnega organa.

40. člen

Ob prenehanju delovanja društva preidejo vsa sredstva društva po odbitku obveznosti na občinsko ali področno turistično zvezo, če pa te niso organizirane, pa Turistično zvezo Slovenije. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

 1. člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte:

– disciplinski pravilnik in

– pravila o materialno finančnem poslovanju.

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut.
Društvo, oziroma posamezne sekcije lahko imajo tudi druge splošne akte.


VII.               KONČNE DOLOČBE

42. člen

Za vse, kar v tem statutu ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugih veljavnih pravnih aktov Republike Slovenije.

43. člen

Spremembe statuta so bile sprejete na občnem zboru Turističnega društva Vinska Gora dne 19.3.2022 in začno veljati, ko jih potrdi pristojni državni organ in vpiše spremembo v register društev.

Predsednica TD Vinska Gora
Ana Žerdoner